Skip links

Østfolds nye klimaplan er vedtatt

Regional plan for klima og energi i Østfold ble vedtatt av Fylkesutvalget 28.11.2019. Denne planen skal hjelpe oss med å redusere klimagassutslippene i fylket og få en raskere omlegging til fornybar energi.

Hovedmål:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene i Østfold være redusert med 80 % sammenlignet med 2016.
  • Innen 2030 skal det produseres minst like mye energi i Østfold som det forbrukes, gjennom økning på minst 3000 GWh ved produksjon av fornybar energi, energi- effektivisering, og økt fjernvarmeproduksjon.
  • Innen 2040 skal all energiproduksjon og -bruk i Østfold være fossilfri eller avfallsbasert. Innen 2050 skal det ikke slippes ut mer klimagasser i Østfold enn det bindes (netto null).
  • For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050 skal Østfold redusere forbruk og redusere klimafotavtrykket på varer og tjenester vi kjøper.

Klimasmart Østfold

Østfold har på mange områder vært et foregangsfylke innen klimaomstilling og fornybar energi. Vi er et viktig jordbruks- og matfylke, med mange klimasmarte bønder som i stor grad fokuserer på produkter som gir lave klimagassutslipp per enhet, og som aktivt bidrar til produksjon av mer fornybar energi, og utfasing av fossil energi. Næringslivet vårt er i liten grad avhengig av oljesektoren og fossil energi. Mange er kommet godt i gang med omlegging til sirkulær- og bioøkonomien og produksjon av varer og tjenester vi vil trenge i lavutslippssamfunnet. Kommunene og fylkeskommunen har gjennom nettverket Klima Østfold samarbeidet om gjennomføring av gode klimatiltak i en årrekke.

Organisering av arbeidet

De første kommunale klimaplanene i Østfold ble utviklet for snart 20 år siden. Fylkeskommunen har tidligere valgt å integrere klima som et satsingsområde i fylkesplanen, men bestemte i 2016 (Regional planstrategi, PS80/2016, oppdatert PS88/2018) at det også skal lages en egen klimaplan. Fordi denne planen er hjemlet i plan- og bygningsloven skal den legges til grunn for statlig, regionalt og lokalt arbeid med klima og energi. Mange av kommunene hadde klimaplaner som trengte en oppdatering, og vi valgte derfor å samarbeide med dem om å lage nye planer.

Gjennom Klima Østfold-samarbeidet har vi brukt ressursene mer effektivt, og fått til en god samhandling med innbyggerne og næringslivet i Østfold. Klimaplanen skal være en plan for omstilling av hele samfunnet; for innbyggerne, næringslivet, forskning og utdanning, frivillige organisasjoner og offentlige etater. For å sikre dette har vi hatt arbeidsgrupper innen ulike fagområder, som har hatt ansvar for å hente fram kunnskap og arrangere møtesteder for å involvere flest mulig i arbeidet.

I løpet av 2018 er det blitt gjennomført en lang rekke møter, seminarer og verksteder om ulike temaer (se Klima Østfolds årsrapport fra 2018 for oversikt).

Styret i nettverket «Energiforum/Klimapartnere Østfold» som har representanter fra private bedrifter, energiselskaper, akademia, fagbevegelsen og frivillige organisasjoner, har vært referansegruppe for arbeidet. Vi er takknemlige for alle som har tatt seg tid til å dele sin kunnskap og gi oss innspill til planen på disse møteplassene, eller digitalt gjennom nettsider og sosiale medier.

Vi vil særlig takke alle barna og ungdommene som vi har fått diskutere klimaløsninger med i klasserom rundt i fylket, i gatene, og ikke minst i Ungdommens Fylkesråd. De har bedt om at det gjennomføres årlige klimauker i Østfold for å sikre fortsatt fokus på arbeidet.

På grunn av den innovative måten vi jobber med klima- og energiplaner i Østfold, har Klima Østfold mottatt støtte fra EUs program Horisont2020 til å utveksle kunnskap og erfaringer med andre kommuner og regioner i Latvia, Belgia, Kroatia og Spania.

Klimamål

Gjennom arbeidet med fylkesplanen for Østfold, vedtatt i 2018, har østfoldsamfunnet forpliktet seg til en rekke mål og strategier for å møte klimautfordringene. Disse ligger også til grunn for regional plan for klima og energi. Fylkesplanens mest relevante delmål for klima- og energi arbeidet er:

  • Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur, kulturminner og kulturlandskap,
    og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor. I 2050 er all energibruk i Østfold fossilfri, og jordbruk og industri er ledende i å minimere annen type klimagassutslipp per produserte enhet. Østfold skal være et lavutslippssamfunn med høyeffektiv energi- og ressursbruk. For å nå målet for 2050 skal det settes delmål for 2020, 2030 og 2040. Transporten i Østfold skal være fossilfri i 2030. Målet er at dette skal gjelde all transport.