Skip links

Skogskjøtsel som klimatiltak i Østfold – og hva er skogbrukets mulige bidrag til kommunens Klima- og energiplan?

Til: Representanter fra skogbruksnæringen,
landbrukskontor, klimakontakter og
kommuneplanleggere mfl i offentlig sektor

Tid: Torsdag 1. november 2018, kl. 09.00 – 12.00
Sted: Haldenvassdragets kanalmuseum, Engebret Sootsvei 13, Ørje.

Klimaspørsmål har meldt seg med stadig større tyngde den siste tida. Hvilken positiv og negativ klimapåvirkning kan skogbruket ha – nå og i framtida? Kommunene legger fornyet kraft og fornyet viten inn i sine Klima- og energiplaner. Hva blir skogbrukets reelle bidrag til å nå klimamål?

Program:
09.00 Kaffe

09.15 Velkommen v/ Torstein Maugesten, Klima Østfold

09.25 Skogskjøtsel som klimatiltak i Østfold: Gunnhild Søgaard, avd.leder i Divisjon Skog og utmark, NIBIO
* Bærekraft som basis for skogsdrift og klimaarbeid
* Arealbruk og hvilken rolle arealbruk spiller for vårt klima
* Skogskjøtsel og ungskogpleie – gir det klimagevinst?

10.00 Spørsmål og kommentarer/diskusjon

ca10.15 Pause

10.30 Workshop: Skogbrukets mulige bidrag til kommunenes Klima- og energiplaner:
Kommunene og fylket utarbeider og rullerer sine Klima- og energiplaner. Hvordan kan data og erfaringer fra skogbruket i kommunen bidra til Klima- og energiplanens «hvor står vi»?

Og – Klima- og energiplanens «hvor går vi» – hvordan kan potensielle positive klimaeffekter ved skogbruket i kommunen utløses? Vi utvikler forslag til konkrete, mulige virkemidler kommuner og fylkeskommunen kan inkludere i handlingsplanene sine og tiltaksforslag som den enkelte skogeier kan få til.

11.30 Oppsummering av workshop – Torstein Maugesten.
11.40 Enkel bevertning

Påmelding gjøres innen 29. oktober her eller på www.klimaostfold.no.

Ved spørsmål kontakt Torstein Maugesten på tormau@ostfoldfk.no eller 98865533.

Klima Østfold ønsker deg vel møtt!