Skip links

Sarpsborg kommune vant Klima Østfold-prisen 2018

28. februar ble Klima Østfold-prisen 2018 delt ut for aller første gang. Utdelingen fant sted under Klimarådsmøtet på Støtvig hotell i Larkollen.

Sarpsborg kommune ble årets vinner og begrunnelsen fra juryen er som følger:

«Vinneren jobber helhetlig og på tvers av enhetene med temaet kommunen er nominert for.
Arbeidet er del av en overordnet og politisk forankret strategi politisk.
Kommunen har fått mye medieoppmerksomhet og bidratt til å sette Østfold ytterligere på klimakartet.
Kommunen er et svært godt eksempel for andre gjennom en organisering og opplæring av medarbeidere som gjør det mulig å kjøpe klimaløsninger på bruktmarkedet, dette blir et kinderegg: Kutt i klimautslipp, kommunen sparer penger og vi sparer ressursbruken. Kommunen er også i stand til å reparere og drifte løsningene godt.
I andre innkjøp tør kommunen å vekte miljø og kvalitet 60 % og kostnader med 40%  – noe som resulterer i at  banebrytende  klimaløsninger realiseres

VInneren er Sarpsborg kommune for deres helhetlige arbeid for Fossilfrie kommunale kjøretøy:
– omstilling til nye og brukte elbiler  – både varebiler og personbiler til tjenestekjøreøy. Dette er mulig gjennom kommunens eget verksted og ikke minst: flinke og entusiastiske folk
– anbud som realiserte 2 helelektriske og 6 biogass-renovasjonsbiler – dere har vært utrolig dyktige og modige i anskaffelsesprosessen.»

Varaordfører Linda Engsmyr og Klimakontakt i Klima Østfold Sten Erik Knive mottok prisen på vegne av Sarpsborg kommune.

– Dette var veldig uventet. Tusen takk for at vi har fått denne prisen. Det har vært veldig spennende siden vi har vært en av de første kommunene som har tenkt i disse banene. Det har vært noen utfordringer underveis, men vi har tatt lærdom av det. Vi ser fremover og gleder oss til å fortsette med å bidra til et bedre klima, sa varaordfører Linda Engsmyr etter overrekkelsen av prisen.

René Rafshol, leder av Klima Østfold forklarer hvorfor kommunesamarbeidet nå har lansert sin egen prisutdeling.

– Vi lanserer prisen av flere grunner: Prisen etableres for å skape mer engasjement og oppmerksomhet om kommunenes tiltak og kan skape en vennskapelig konkurranse mellom kommunene. Er det noe vi er gode på i Østfold så er det klimaarbeidet vårt, men vi er ikke så veldig flinke til å skryte av det, sier Klima Østfold-leder René Rafshol, som er initiativtageren til den nyopprettede prisen.

Seks kommuner sendte inn nominasjoner. Disse var Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Sarpsborg og Spydeberg.

De nominerte prosjektene var:

Klimatiltak i Remmendalen Renseanlegg:

Avløpsslam utnyttes til biogass- og strøm-produksjon som brukes i anlegget som er nærmest selvforsynt med energi. Det er tilrettelagt for mer varmeutnyttelse til bruk i fjernvarme. Rehabiliteringen av renseanlegg og etableringen av biogassanlegget og varmevekslerne i avløpsvannet bidrar til reduserte utslipp gjennom utfasing av oljekjeler, redusert forbruk av strøm på renseanlegget, bedre rensing av avløpsvannet og jordforbedringsmiddel til jordbruket.

Områdeutvikling: Tronstad bo smart på bygda:

Tronstad skal forene de beste kvaliteter i livet på landet med framtidsrettede løsninger som gir reduserte utslipp av klimagasser, smarte og effektive energiløsninger og langsiktig forvaltning av stedlige kvaliteter og ressurser. Det skal bygges 225 nye boenheter. Prosessen er i oppstartsfasen. AU er godt fornøyd med at et områdeutviklingsprosjekt er nominert. Her trengs forbilder.

Sandbakken miljøstasjon:

Sandbakken gjør og skal gjøre Hvaler kommune i stand til å motta og behandle alle avfallsfraksjoner i henhold til dagens og fremtidens føringer og forskrifter. Miljøstasjonen er fremtidsrettet i bruk av ny miljøteknologi med solceller, mikrovindmøller, energistyring og innovativ kommunikasjon med brukerne.

Elektrisk byferge – Fredrikstad:

Fredrikstad har bestilt sin første helelektriske ferje som skal ha elektrisk framdrift og ladning med induksjon. Planlegger 3 til.

Fossilfrie kommunale kjøretøy
Med trygghet i eget EU-godkjent kommunalt bilverksted har Sarpsborg kjøpt 10 brukte el-personbiler. Sarpsborg antar at de er den eneste kommunen i Norge som kjøper brukte elbiler. 12 elvarebiler til ulike kommunale tjenester er kjøpt og ytterligere 12 er på vei. To batteridrevne elektriske renovasjonsbiler – første bestilte totalelektriske i moderne tid og seks biogass-renovasjonsbiler er i drift. Det jobbes systematisk og gradvis med utbygging av ladeinfrastruktur for tjenestebiler, for ansatte og for publikum.

Ladeinfrastruktur i Moss

Kommunen har jobbet helhetlig med tilrettelegging for elektrifisering av kjøretøy. Gjennom ladeinfrastrukturstrategi, utbygging av et stort antall normalladere, og ikke minst: satt av kr 1 mill årlig i investeringsbudsjettet til formålet over flere år. Totalt har Moss kommune vært med på å etablere 50 offentlig tilgjengelige ladepunkter. Det er bestilt ytterligere 30 punkter med mål om etablering i 2018. Moss kommune har gratis parkering for elbiler på kommunens parkeringsplasser.
Kommunen stiller krav i reguleringsplaner til strømkurs for lading i flerboligbygg og gjesteplasser. I tillegg går kommunen foran med elektrifisering av egen kjøretøypark.

Om prisen

  • Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet (For eksempel tilrettelegging av infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi)
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi. Med andre ord er ikke størrelse på utslippskutt/tiltak avgjørende –det kan søkes med isolert sett «små» tiltak
  • Det kan være tiltak som er gjennomført av kommunale virksomheter alene, eller rettet mot/i samarbeid med næringsliv (inkludert primærnæringene), befolkning eller organisasjoner.

Klima Østfold er et samarbeid om klimaarbeid mellom 17 av 18 kommuner i Østfold, fylkeskommunen og fylkesmannen. Nettverket ble etablert i 2012 og skal hjelpe kommunene å oppnå sine klimamål. Det er første gang Klima Østfold-kommunene i fellesskap skal utarbeide nye klimamål og vurdere tiltakene som skal til.