Skip links

Workshop om ”Klimasats” – gode søknader kan få millionstøtte!

workshop

Klima Østfold inviterer Østfold-kommunene og fylkeskommunens enheter til workshop om Klimasats-søknader torsdag 12. januar på fylkeshuset.

Dato: 12. januar 2017 10:00-15:00
Sted: Fylkeshuset i Sarpsborg, møterom Fredriksten i 1. etasje
Ansvarlig: Klima Østfold
Målgruppe: Kommuner, Østfold fylkeskommunes enheter
Påmeldingsfrist: 10.01.2017 kl. 12:00
Lenke til påmeldingsskjema: https://no.surveymonkey.com/r/G76FTFT
Arrangementet er gratis. Det kan hende vi må begrense antallet deltakere ved stor pågang.

Endelig program og mer informasjon vil komme senere på e-post. Workshopen er to-delt hvor siste del etter lunsj kl. 12:30 gjennomføres som en praktisk workshop med fokus på søknadsskriving, første del vil blant annet handle om støtteordningen og tips til søknadsskriving. Det vil være mulig å delta på kun første del av workshopen.

Les mer på miljøkommune.no: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats—stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/
Her finner du oversikten over prosjekter som fikk tilsagn i første utlysning:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats—tildeling-av-tilskudd-2016/

—-
Regjeringen tildeler inntil 100 millioner til klimatiltak. Kommuner og fylkeskommuner kan søke innen 15.februar 2017. Nå inviterer vi til workshop 12.januar for å få fram gode ideer, dele erfaringer og skrive gode søknader!

For å bidra til at kommuner, fylkeskommunen og andre offentlige virksomheter i Østfold sender mange og gode søknader til Klimasats-ordningen – sammen eller hver for seg – inviterer Klima Østfold til en workshop. Hovedhensikten med workshopen, er å utarbeide konkrete og gode søknader. Det vil bli informert om ”Klimasats”, og vi vil veiledning og svare på spørsmål underveis.

Målgruppe
Målgruppe for denne workshopen er ansatte i kommuner og fylkeskommunen som ønsker å redusere egne klimagassutslipp.

Hva er Klimasats?
”Klimasats” er tilskuddsordningen for å fremme klimagassreduserende løsninger i kommunesektoren. Kommuner og fylkeskommuner kan søke, og gjerne i samarbeid med næringslivet.

Gjennom ”Klimasats” tildeler regjeringen kommunene inntil 100 millioner kroner til tiltak som fører til reduserte klimagassutslipp. Andre runde har søknadsfrist 15.februar 2017.

Ordningen gir store muligheter for tiltak og prosjekter på følgende områder:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring av tiltak
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

De beste prosjektene og ideene er de som bidrar til størst utslippsreduksjon, har overføringsverdi og bidrar til nyskaping. Vær oppmerksom på at prosjekter som kan få støtte fra Enovas programmer eller andre statlige støtteprogrammer ikke dekkes av Klimasats.

Hensikten med workshopen er å bidra til at kommunene og enhetene i fylkeskommunen i Østfold sender mange og gode søknader til Klimasats-midlene.

Det er viktig at alle som kommer har forberedt seg. Du vil ha nytte av å ha satt deg inn hva som står om ordningen, og tenkt igjennom mulige prosjekter og tiltak.

Vel møtt til en spennende og etter hvert innbringende dag for klimaet!